Zastupanje u građanskim „civilnim“, trgovačkim, obiteljskim sporovima, te kaznenim postupcima.

Sporovi o stvarnim pravima na nekretninama

Stvarno pravo je grana građanskog prava koja se odnosi na skup pravnih postupaka vezanih uz društvene odnose koji se tiču neposrednog gospodarskog iskorištavanja stvari. Također, ono se odnosi na imovinsko pravo kojemu se vrijednost može izraziti u novcu, a u koje se ubrajaju pravo vlasništva i druga stvarna prava, kao i obvezna prava poput tražbina.

Odvjetničku ured Ukalović nudi usluge savjetovanja i zastupanja u sudskim postupcima i sporovima o stvarnim pravima nad nekretninama koje između ostalog uključuju:

 • Savjetovanje o pravnim pitanjima vezanima za nekretnine
 • Zastupanje i savjetovanje prilikom stjecanja prava vlasništva
 • Zastupanje u postupcima stjecanja i prijenosa stvarnih prava na nekretnine
 • Zastupanje i provođenje zemljišno-knjižnih postupaka
 • Prikupljanje uporabnih, građevnih, lokacijskih i drugih dozvola
 • Zastupanje i savjetovanje u postupcima izvlaštenja i povrata oduzete imovine

Sporovi oko izvršenja obveznopravnih ugovora

Obvezno pravo odnosi se na skup pravnih praksi koja se temelje na uređenju obveznih odnosa. Značajke obveznopravnih odnosa su činidba, relativnost prava i dispozitivnost. Pritom izvori obveza mogu biti ugovori, stjecanje bez osnove, prouzročenje štete, poslodavstvo bez naloga ili jednostrana izjava volje pod kojom se podrazumijeva javno obećanje nagrade ili vrijednosni papiri. Obveznopravni ugovori su najvažnija vrsta ugovora koji se temelje na sporazumu dvaju ili više subjekata prilikom zasnivanja obveznih odnosa. Sudionici obveznopravnih ugovora pritom mogu biti fizičke ili pravne osobe.

Odvjetnički ured Ukalović nudi pravne usluge savjetovanja u svim pitanjima obveznopravnih ugovora poput:

 • Ugovora o kupoprodaji
 • Ugovora o najmu
 • Ugovora o zakupu
 • Ugovora o djelu
 • Ugovora o građenju
 • Ugovora o jamstvu
 • Ugovora o doživotnom uzdržavanju
 • Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Naknada šteta

Naknada štete je postupak kojim se oštećeniku, odnosno podnositelju zahtjeva isplaćuje odšteta, odnosno naknada za gubitak ili pretrpljenu štetu. Pritom se naknada štete može odnositi na imovinsku ili neimovinsku štetu. Neimovinska šteta vezuje se uz povrede prava osobnosti, duševne boli zbog povrede slobode, duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti, duševne boli zbog smrti bliske osobe, straha ili klevete. Imovinska šteta uključuje štetu povezanu s prometom, povodom smrti ili teške tjelesne ozljede i narušavanja zdravlja. Drugi oblici imovinske štete odnose se na uništenje imovine, požare ili poplave, profesionalnu odgovornost i sl.

Odvjetnički ured Ukalović nudi usluge zastupanja i savjetovanja prilikom različitih sudskih parničnih postupaka radi naknade imovinske ili neimovinske štete, koji između ostalog uključuju:

 • Odštete za prometne nesreće
 • Odštete za ozljede na radu
 • Odštete za liječničke postupke

Trgovački sporovi

Sporovi što proizlaze iz trgovačkih ugovora i sporovi za naknadu štete koja prizlazi iz trgovačkog ugovora između osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Sporovi koji se odnose na zaštitu i uporabu izuma, znakova razlikovanja i tehničkih unapređenja, pravo na uporabu tvrtke i sporovi iz autorskih prava.

Sporovi povodom osnivanja, rada i prestanka trgovačkog društva kao i raspolaganja članstvom i članskim pravima u tom društvu, te svi sporovi u vezi s ovrhom i provođenjem stečaja u trgovačkim društvima.

Odvjetnički ured Ukalović nudi različite pravne usluge vezane uz trgovačko pravo koje uključuju:

 • Izradu ugovora iz područja trgovačkog prava i prava društava
 • Pravno savjetovanje prilikom osnivanja trgovačkih društava, statusnih promjena i upisa u registar
 • Pravnu podršku i savjetovanje prilikom stjecanja poslovnih udjela društava
 • Pravno zastupanje i savjetovanje u pregovorima prilikom sklapanja pravnih poslova
 • Pravno zastupanje i savjetovanje u postupcima pred nadležnim sudovima i arbitražama

Kazneni postupci

Kazneni postupci uključuju sve pravne postupke povezane s kaznenim pravom kao dijelom pravnog sustava koji propisuje koja su ponašanja kaznena djela, te koje se kaznene sankcije mogu primijeniti prema njihovim počiniteljima. Pritom je svrha kaznenog prava spriječiti ili reducirati nedopuštena ponašanja. U kažnjiva ponašanja spadaju kaznena djela, prekršaji te stegovna odnosno disciplinska djela. Kaznenopravne sankcije i kazne su ujedno uvijek i javnopravne sankcije s obzirom da je pravo kažnjavanja u isključivoj nadležnosti države.

Odvjetnički ured Ukalović nudi različite pravne usluge u kaznenim postupcima poput:

 • Sastavljanja kaznene prijave ili privatne tužbe
 • Zastupanja oštećenika u prekršajnom i kaznenom postupku
 • Zastupanja okrivljenika tijekom svih faza kaznenog postupka

Obiteljskopravni postupci

Obiteljsko pravo dio je građanskog prava koje se odnosi se na skup pravnih praksi vezanih uz uređenje obiteljskih odnosa poput braka, roditeljstva, krvnog srodstva, skrbništva i posvojenja, te izvanbračne zajednice muškarca i žene. Temeljni objekt obiteljskog prava je obitelj, a subjekti obiteljskopravnog odnosa su članovi obitelji. Obiteljskopravni odnosi utvrđuju se Obiteljskim zakonom koji se temelji na tri načela uređenja obiteljskopravnih odnosa. Prvo načelo se odnosi na ravnopravnost muškarca i žene, drugo na dobrobit djeteta i treće na primjerenu zaštitu djeteta bez skrbništva.

Odvjetnički ured Ukalović nudi različite pravne usluge zastupanja i savjetovanja prilikom obiteljskopravnih postupaka poput:

 • Savjetovanja radi pronalaženja mirnog načina rješenja spora
 • Zastupanja pred sudovima i medijacije prilikom razvoda braka
 • Zastupanja prilikom sporova o skrbništvu nad djecom

Ostavinski postupci

Ostavinski postupak je sudski postupak koji se provodi pred sudom ili javnim bilježnikom nakon smrti ostavitelja, a pokreće se nakon što sud primi smrtovnicu i izvadak iz matice umrlih. Ostavinskim postupkom se utvrđuju sastav ostavine, nasljednici i njima pripadajuća prava, a na rješenje koje je donio sud postoji pravo žalbe. Nasljedno pravo se pritom stječe po odredbama Zakona o nasljeđivanju, odnosno na temelju oporuke ili na temelju zakona.

Odvjetnički ured Ukalović nudi usluge savjetovanja i zastupanja vezanih uz ostavinske postupke, koje između ostalih uključuju:

 • Sastavljanje oporuka
 • Pokretanje ostavinskih postupaka
 • Zastupanje zainteresiranih strana pred nadležnim javnim bilježnikom
 • Zastupanje tijekom sudskih sporova između nasljednika i drugih osoba